Menü

Adatvédelmi

 


 

1. Adatkezelő megnevezése

A sportonkent.hu domain címen üzemelő honlap adatait a Sport-Önként Egyesület (1144 Budapest, Szentmihályi út 1/a. 1. em. 4., képviselő Biró Dávid; a továbbiakban: Adatkezelő) kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon, az érintett hozzájárulásával történik.

2. Adatkezelés szabályai

Adatkezelő, mint a www.sportonkent.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének – amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezel.

Adatkezelő olyan fizikai és logikai védelmi megoldást alkalmaz, amely megvalósítja a megfelelő adatbiztonságot az adatok védelme során.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy az adat felvétele előtt minden esetben közlésre kerüljön az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az Adatkezelőtől az Adatkezelő képviselőjének címzett, a székhelyére írt posta levéllel vagy az Adatkezelő e-elérhetőségére (birodavid@sportonkent.hu) írt e-maillel.

Az érintett Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

1144 Budapest, Szentmihályi út 1/a. 1. em. 4.

4.1. A honlap adatkezelése

A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlapon a webanalitikai szolgáltat fut. Az analitikai program „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált információk más adatokkal nem kerül összekapcsolásra – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján így nem valósul meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.2. Regisztráció az önkéntesek adatbázisába

Adatkezelő adatbázist épít azon természetes személyekből, akik részt kívánnak venni az Adatkezelő által elérendő célok megvalósításában: olyan sporteseményeken kívánnak önkéntesként közreműködni, amelyen az Adatkezelő biztosítja az önkéntesek a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Vannak bizonyos adatok, amelyek alapvetően szükségesek a sikeres regisztrációhoz: ezen adatok megadása nélkül a regisztráció nem tud megtörténni. Ezeket az adatokat csillaggal jelöljük.

A regisztráció során mindenki önkéntesen dönthet arról, hogy milyen adatokat ad meg. Ahhoz azonban, hogy az minél személyre szabottan tudjon önkéntes munkalehetőséget ajánlani a regisztrálók számára, érdemes minél több adatot megadni.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-97057/2016.

adatkezelés célja: regisztráció

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) a) szerint

adattárolás határideje: a regisztráció érintett által történő megszüntetéséig

adattárolás módja: elektronikus

kezelt adatok köre és a kezelt adat felhasználhatósága

érintett azonosítása: név, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, fénykép

érintettel való kapcsolattartás: telefonszám, e-mail cím, skype-név

kiválasztás a minél személyre szabottabb önkéntes-munkára:

4.3. Kiválasztás az adatbázisból és önkéntes munkára való szerződés

4.2. szerint kezelt adatbázisból az ott kezelt adatok alapján egy konkrét önkéntes munkára az Adatkezelő kiválaszt érintetteket, a munkára pedig a hatályos törvényi szabályozás szerint szerződést köt az érintettel. Az önkéntes munka megfelelő ellátáshoz a releváns adatokat használja fel és kezeli az Adatkezelő az adatbázisból.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-97057/2016.

adatkezelés célja: önkéntes munkára történő kiválasztás és szerződéskötés

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) a) szerint

adattárolás határideje: a regisztráció érintett által történő megszüntetéséig

adattárolás módja: elektronikus

kezelt adatok köre és a kezelt adat felhasználhatósága

érintett azonosítása: név, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, fénykép

érintettel való kapcsolattartás: telefonszám, e-mail cím, skype-név

kiválaszt minél személyre szabottabb önkéntes-munkára:

5. A honlap tárhely szolgáltatója

Do Média Kft.

Székhely: H-2500, Esztergom, Petőfi Sándor u. 31

E-mail cím: hello@domdom.hu

Telefon: +36 33 999 616

Adószám: 11743435-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-016434

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.