Menü

Adatvédelmi

Adatvédelmi Tájékoztató

A tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Sport Önként Egyesület által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről az Egyesület által működtetett honlap látogatásával, az azon történő regisztrálással és az önkéntes részvételhez történő jelentkezéssel kapcsolatosan.

Süti beállítások

Engedélyezett sütik: szükséges, beállítások, statisztika, marketing

Nem engedélyezett sütik: -

  1. Adatkezelő megnevezése

A sportonkent.hu domain címen üzemelő honlap adatait a Sport-Önként Egyesület (2131.Göd, Erdész utca 18/b., .képviselő Biró Dávid Márton; a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő) kezeli. Az Egyesület az önkéntességet elősegítő közhasznú civil szervezet.

    1.  Az Adatkezelő adatai:

 Név:

 székhely:

nyilvántartási szám:

adószám:

e-mail cím:

honlap:

telefonszám:

e-mail cím:

 

 Sport-Önként Egyesület

2131. Göd, Erdész utca 18/b

01-02-0016079

18741661-1-13

iroda@sportonkent.hu

www.sportonkent.hu

06309872214

iroda@sportonkent.hu

 

Az Egyesület elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR)  az Infotv. , valamint az adatkezeléssel és adatvédelemmel összefüggő egyéb releváns jogszabályok, például a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény („Kötv.”) előírásainak.

Az adatkezelés az Egyesület jogszerű tevékenysége keretében, az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében történik. A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja értelmében a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

  1. Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja, hogy a sporteseményeken, rendezvényeken való önkéntes munka teljesítésére sor kerülhessen. Az Egyesület célja elérése érdekében adatbázist épít azon természetes személyekből, akik részt kívánnak venni az általa elérendő célok megvalósításában: olyan sporteseményeken kívánnak önkéntesként közreműködni, amelyen az Egyesület biztosítja az önkénteseket a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Az önkéntes munka teljesítéshez szükség van az önkéntes egyértelmű azonosítására (személyes adatok), továbbá az önkéntes munka ellátása érdekében szükséges különleges adatokra ( pld. egészségügyi adatok) közegészségügyi szempontból pedig arra az információra, hogy az önkéntes mennyire védett a koronavírus kórokozójával szemben, kapott-e oltást, vagy átesett-e a fertőzésen.

 

3. Adatkezelés elvei és módja

Adatkezelő, mint a www.sportonkent.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

 Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

3.1. Fogalommeghatározások

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

A Rendelet szóhasználata szerint az „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján. Az Egyesület jelen tájékoztatóban tárgyalt adatkezelése tekintetében elsődlegesen az Önkéntesnek jelentkező minősül érintettnek, de érintett lehet a honlapot látogató vagy ott regisztráló is.

„a személyes adatok különleges kategóriái” („különleges adat”): a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.

 „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat - hozzátéve, hogy a Rendelet Preambulumának (51) cikke értelmében „a fényképek kezelését nem szükséges szisztematikusan különleges adatkezelésnek tekinteni, mivel azokra csak azokban az esetekben vonatkozik a biometrikus adatok fogalommeghatározása, amikor a természetes személy egyedi azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tevő speciális eszközzel kezelik őket”.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

3.2. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

 

Az Egyesület a személyes adatokat csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján kezeli, tisztességesen és az érintett által átlátható módon. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkról pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel ad tájékoztatást.

 

Az Egyesület a lehetőségeihez mérten azonnal teljesíti az érintettek adatkezeléssel összefüggő kéréseit, különösen, ha hozzájárulásuk jelenti az adatkezelés jogalapját.

 

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak:

3.3. Célhoz  kötöttség

 Az Egyesület az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és kizárólag olyan további célokból, amelyek az eredeti céllal összeegyeztethetők.

 

3.4. Adattakarékosság

Az adattakarékosság elvének értelmében az adatgyűjtést és az adatkezelést az Egyesület azokra az adatokra korlátozza, amelyek kezelése az adott cél szempontjából megfelelő, releváns és nem túlzott mértékű, azaz amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

 

3.5. Pontosság

Az Egyesület mindent megtesz azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. A pontatlan adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Az adatok pontosságának elvét minden adatkezelési művelet során érvényesíti.

 

3.6. Korlátozott tárolhatóság

Az Egyesület a személyes adatokat az érintettek azonosítását lehetővé tevő formában az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja, a hatályos jogszabályokban előírt határidők figyelembevételével. Az Egyesület az adatokat törli vagy anonimizálja, amint ezen célok teljesültek. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Egyesület törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. Az álnevesítés esetében az adatok más információkkal való összekapcsolás nélkül nem rendelhetők hozzá az érintetthez.

 

3.7. Adatbiztonság

Az Egyesület olyan technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, amelyek a személyes adatok kezelése során az adatokhoz való véletlen, jogosulatlan vagy törvénytelen hozzáférés, felhasználás, módosítás, közzététel, elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelmet szolgálják. Elsősorban IT és szervezeti vonatkozásban megelőző intézkedéseket foganatosít (pl.: hozzáférési és jogosultsági eljárásrendek, kódolás), figyelembe véve különösen a GDPR 32. cikk (az adatkezelés biztonsága) és 35. cikk (adatvédelmi hatásvizsgálat) rendelkezéseit.

 

Az adatvédelmi incidenseket, azaz a személyes adatok sérelmét - ha fennáll a kockázata annak, hogy az érintettek jogai sérülnek – az Egyesület a GDPR 33. cikk értelmében az adatvédelmi hatóságnak bejelenti. Hasonló tájékoztatási kötelezettség áll fenn az érintettel szemben, amikor az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a jogaira és szabadságaira nézve.

 

3.8. Elszámoltathatóság

Adatkezelési műveletek során az Egyesület felelős az adatvédelmi jogszabályok és saját szabályzatai betartásáért. Az elszámoltathatóság alapelve (GDPR 5. cikk 2. bekezdés) értelmében az Egyesületnek bármikor tudnia  kell bizonyítani az adatvédelmi rendelkezések betartását az érintettek, a nyilvánosság és a felügyeleti hatóságok felé.

 

3.9. Az adatok szolgáltatása

Az adatok megadása önkéntes alapon, az érintett hozzájárulásával történik. Az Egyesület, mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az Érintett felel. Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Érintett nem lehet Önkéntes. A hozzájárulás akkor tekinthető megfelelő jogalapnak az adatkezelésre, ha önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Fénykép, videó- és hangfelvételek, interjúk vonatkozásban a felvételek elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához külön-külön hozzájárulás szükséges, kivéve a nyilvános közéleti szereplésről készült felvételeket, valamint tömegfelvételeket, melyek esetén a felvételek elkészítéséhez és felhasználásához az érintett hozzájárulása nem szükséges. A felvételek felhasználása célhoz kötött, ezért az Egyesület tájékoztatja az érintetteket, hogy az Egyesület, valamint az általa megbízott harmadik fél ezeket az anyagokat felhasználhatja az Egyesület tevékenységét ismertető anyagaiban, nyilvánosságra hozhatja saját felületein vagy a médiában, idézetek, cikkek vagy rövid filmrészletek, fényképek közlésével. Különleges adatok kezelése esetén minden esetben az érintett hozzájárulása alapján történik. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy önkéntes szerződést csak a törvényes képviselő beleegyezésével köthet. Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges.  

Az Egyesületnél adatvédelmi tisztviselő – jogszabályi mentességre tekintettel – nem került kijelölésre.

 

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

2131. Göd, Erdész utca 18/b

4.1. A honlap adatkezelése

A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így Rendelet szerinti adatkezelést nem valósít meg.

A honlapon a webanalitikai szolgáltató fut. Az analitikai program „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált információk más adatokkal nem kerül összekapcsolásra – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján így nem valósul meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A fenti információkat a honlap az Érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.2. Regisztráció az önkéntesek adatbázisába

A weboldal használatához a legtöbb esetben nem szükséges a regisztráció. Regisztrációs kötelezettség csak azokat terheli, akik önkéntesnek kívánnak jelentkezni.

A regisztráció önkéntes, mely a weboldal használatát könnyíti meg és elkerülhető vele az, hogy a szolgáltatás ismételt igénybe vételekor, melyhez bizonyos személyes adatok kezelésére van szükség, a korábban megadott adatokat ismételten meg kelljen adni.

Amennyiben az érintett felhasználó igénybe veszi a regisztrációt, a regisztráció alapján történő adatkezelés jogalapja a felhasználó GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

Vannak bizonyos adatok, amelyek alapvetően szükségesek a sikeres regisztrációhoz: ezen adatok megadása nélkül a regisztráció nem tud megtörténni. Ezeket az adatokat az Egyesület csillaggal jelöli.

A regisztráció során mindenki önkéntesen dönthet arról, hogy milyen adatokat ad meg. Ahhoz azonban, hogy az minél személyre szabottan tudjon önkéntes munkalehetőséget ajánlani a regisztrálók számára, érdemes minél több adatot megadni.

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a regisztráció céljából kerül sor, abban az esetben, ha a Regisztráló az űrlapon található jelölőnégyzet útján hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját ez a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi.

A regisztrációt és ezzel együtt a profilját az érintett bármikor törölheti, melynek folytán az adatok törlésre kerülnek.

A kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatok megőrzésének illetve a kezelt adat felhasználhatóságnak idejét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

 

3. Kiválasztás az adatbázisból és önkéntes munkára való szerződés

4.3.1. Az Egyesület adatbázist épít azon természetes személyekből, akik részt kívánnak venni az Egyesület által elérendő célok megvalósításában: olyan sporteseményeken kívánnak önkéntesként közreműködni, amelyen az Egyesület biztosítja az önkénteseket a rendezvény sikeres lebonyolításához.

4.3.2. Az Egyesület lehetőséget biztosít a Honlap „jelentkezés” menüpontjában található űrlap kitöltésével a meghirdetett rendezvényekre, sporteseményekre való jelentkezésre (A jelentkező a következőkben: „Jelölt”).

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a jelentkezéssel összefüggő kapcsolatfelvétel céljából kerül sor, abban az esetben, ha a Jelölt az űrlapon található jelölőnégyzet útján hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját ez a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi.

  

4.3.3. Abban az esetben, ha az Egyesület a Jelölt számára nem ajánl az adott rendezvényre munkalehetőséget, - a regisztráció érintett által történő törlése hiányában - előfordulhat, hogy a kapcsolatfelvétel után az Egyesület külön e-mail üzenet útján, vagy papír alapon az érintett hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a profiljában már megadott adatokat és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat (név, e-mail, telefonszám) hosszabb időre megőrizhesse, adatbázisában tárolja, abból a célból, hogy később a Jelölt ismét jelentkezhessen vagy az Egyesület megkereshesse ajánlat céljából. A hozzájárulás külön jelölőnégyzet útján már a jelentkezés elküldésekor előre is megadható. Az adatkezelés jogalapját ez a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi.

 Adatbázis célú tároláshoz való hozzájárulás esetén az Egyesület az adatokat a regisztráció törléséig vagy ennek hiányában az utolsó aktivitástól számított 2 évig kezeli, azután törli. (Az Adatkezelő pl. a következőket értékelheti aktivitásként: regisztráció, bejelentkezés, jelentkezés a rendezvényre, hírlevél kattintás, hírlevél feliratkozás, meghirdetett esemény(ek) megtekintése).

 A 2 év letelte előtt az Adatkezelő megkeresheti a Jelöltet újabb 2 évre szóló adatkezelési hozzájárulás megadása céljából, melynek hiányában az Adatkezelő a Jelölt adatait a 2 éves időtartam lejártakor törli az adatbázisából. Ha a Jelölt a megkeresésre 30 napon belül nem válaszol, vagy ha a Jelölt az adatkezelési időtartamot nem kívánja meghosszabbítani, az Egyesület a Jelölt adatait törli. 

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag később megnyíló lehetőséggel összefüggő kapcsolatfelvétel céljából kerül sor, abban az esetben, ha a Jelölt hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját ebben az esetben is a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi. Az adatokat ilyen módon kizárólag a Jelölt kifejezett hozzájárulása esetén kezeli, mely hozzájárulás az erre vonatkozó jelölőnégyzet útján a jelentkezéskor előre is megadható.

 

4.3.4.Az adatok címzettjei és azok megismerésére, valamint kezelésére jogosultak az Adatkezelő vezetői és a jelentkezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó koordinátorok. 

 

A 4.3.1. szerint kezelt adatbázisból az ott kezelt adatok alapján egy konkrét önkéntes munkára az Egyesület kiválaszt érintetteket (továbbiakban: „Önkéntes”), a munkára pedig a hatályos törvényi szabályozás szerint szerződést köt az Önkéntessel.  

Az önkéntesekkel kapcsolatos adatkezelést, a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, annak jogalapját és az adatok megőrzésének idejét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

 

5.  A hozzájárulás megadása és visszavonása

A Jelöltek a fenti adataik fenti célú kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy az Egyesület honlapján keresztül tevőlegesen beküldik jelentkezésüket akár a Honlapon található formanyomtatványon, akár e-mailben. A Jelöltek az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a regisztráció törlésével, illetve az iroda@sportonkent.hu e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és e-mail cím, annak érdekében, hogy az Egyesület azonosítani tudja, hogy melyik Jelölt adatait kell törölnie.

 

A hozzájárulás visszavonása esetén az Egyesület a Jelölt összes Egyesületnél kezelt adatát törli. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik az Egyesület által a Jelöltre vonatkozóan készített feljegyzésekre is.

6. Adattovábbítás

 

6.1. Azon Önkéntesek adatait (különösen személyes adatait és a regisztráció illetve jelentkezés során keletkezett információkat, adatokat,) akikkel az Egyesület egy adott rendezvényre önkéntes szerződést köt, kizárólag az Önkéntes külön hozzájárulásával továbbítja azon jogi személy részére aki az adott sport rendezvényt szervezi továbbá azok részére akikkel az Egyesület önkéntes-közvetítési szolgáltatás nyújtására szerződést kötött (továbbiakban: Partner).

A fenti adattovábbítás célja, hogy a fent megjelölt és az Egyesülettel szerződéses jogviszonyban álló  Partnernek  - a jelentkezés elfogadását és az önkéntesi szerződés megkötését követően - megküldje az önkéntesről az Egyesület  által gyűjtött azon adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek az adott rendezvényen történő önkéntes munka teljesítéséhez.

Az adattovábbítás jogalapja a Rendelet 6.Cikk (1) bekezdés b) pontja: a szerződés teljesítéséhez  vagy a szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges adatkezelés, , illetve az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

Az adatokat ilyen módon kizárólag a Jelölt kifejezett hozzájárulása esetén kezeli, mely hozzájárulás az erre vonatkozó jelölőnégyzet útján a jelentkezéskor előre is megadható.

 

Az Egyesület a továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

 

A Partner a részére történő adattovábbítást követően önálló adatkezelőnek minősül és saját adatkezelési szabályai és tájékoztatója alapján jár el.

 

6.2. Adatfeldolgozók

Az Egyesület az adatok kezeléséhez, tárolásához vállalkozást veszi  igénybe, akivel adatfeldolgozói szerződést kötött. Az alábbi adatfeldolgozó végzik az adatok feldolgozását:

 

 

 

 

 

 

Do Média Kft.

(Székhely: 2500 Esztergom, Petőfi S. u.31..;

Honlap tárhelyszolgáltatás, üzemeltetés

Honlapról automatikusan gyűjtött adatok, így IP cím, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa, verziója, nyelvi beállítások, látogatás időpontja, Honlap látogatási adatok, így megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások, megnyitások, PHP session ID kód.

 

 

7. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az Adatkezelőtől az Adatkezelő képviselőjének címzett, a székhelyére írt posta levéllel vagy az Adatkezelő e-elérhetőségére (birodavid@sportonkent.hu) írt e-maillel.

Fenti kérelem benyújtása esetén az Egyesület a jogszabályban meghatározottak szerint jár el és egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a kérelme alapján.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap:      http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat az Egyesülettel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

8. A honlap tárhely szolgáltatója

Do Média Kft.

Székhely: H-2500, Esztergom, Petőfi Sándor u. 31

Az Adatkezelő bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, mely változásokról 30 napon belül, a Honlapon való közzététellel nyújt tájékoztatást minden érintett és felhasználó részére.

 

A panaszok, kérelmek bejelentése:

 

név: Albert Dóra

e-mail cím: iroda@sportonkent.hu

telefonszám: +36309872214

 

 

 

 

                                          1. sz.  melléklet

A kezelt személyes adatok köre (nem különleges adat), az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok  megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre: személyazonosító és kapcsolattartási adatok

Adatkezelés         célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

 

Név, születési hely és idő, lakcím, e-mail cím, telefonszámok (otthoni, mobil)

 

Regisztráció, adatlap felvétele, önkéntesi megállapodás előkészítése

 

A Rendelet 6.cikk (1) bekezdés b) pontja (a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés, a szerződés megkötését követően a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

      A megállapodás létrejötte esetén: az önkéntes jogviszony megszűnését követő öt évig

Ha a megállapodás nem jön létre a regisztráció törléséig, ill. adatbázisban történő készletező adatkezeléshez hozzájárulás esetén kettő év

Név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám

Önkéntesi megállapodás teljesítése

A Rendelet 6.cikk (1) bekezdés b) pontja (a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

 az önkéntes jogviszony megszűnését követő öt évig

 

a) az önkéntes természetes személyazonosító adatait, valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát,       

b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartozkodási, illetve szálláshelyét,                    c) kiskorú önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartozkodási helyét,                               d) a 6.§ (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározottakat, e) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját, valamint                             f) azt az időpontot, maikor a jogviszony hatálya megszűnik.

 

 

 

 

 

Nyilvántartás vezetése azokról az önkéntesekről, akikkel a megkötött önkéntes szerződést nem foglalták írásba

 

 

 

 

A Rendelet 6.cikk  (1) bekezdés c) pontja

(jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés)

2005. évi LXXXVIII.tv. 14. §.

 

 

 

 

Az önkéntesi jogviszony megszűnését követően 5 évig

 

 

 

 

         

 

Egyéb adatkezelés

Kezelt adatok köre: személyazonosító és kapcsolattartási adatok

Adatkezelés         célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Név, e-mail cím, önként megadott egyéb személyes adatok:

végzettség, tanulmányok, foglalkozás, szakképzettség, munkahely, nyelvtudás, jogosítvány, sporthoz való kapcsolat, tudás, sportágakkal kapcsolatosan elvégzett tanfolyamok, gyakorlat, ruháztatással kapcsolatos adatok, étkeztetéshez kapcsolatos adatok

 

Regisztráció,

jelentkezés önkéntesnek

 

A Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pontja ( érintett hozzájárulása)

 

A megállapodás létrejötte  esetén: az önkéntes jogviszony megszűnését követő öt évig

Ha a megállapodás nem jön létre a regisztráció törléséig vagy adatbázisban történő készletező adatkezeléshez hozzájárulás esetén kettő év

 

 

Név, lakcím, telefonszám,     e-mail cím

Kapcsolattartás azokkal az önkéntesekkel, akikkel a nem jött létre megállapodás

A Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pontja ( érintett hozzájárulása)

a regisztráció törléséig, adatbázisban történő készletező adatkezeléshez hozzájárulás esetén kettő év

 

 Fénykép, videó- vagy hangfelvétel. interjú

 

Média megjelenés az Egyesület tevékenységével kapcsolatban

illetve

Média megjelenés az Egyesület honlapján

A Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pontja ( érintett hozzájárulása)

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén (Ptk. 2:48. § (2) bek.)

 

a regisztráció törléséig, adatbázisban történő készletező adatkezeléshez hozzájárulás esetén kettő év

 

A kezelt személyes adatok köre (különleges adat), az adatkezelés célja, joglapja és az adatok  megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre: személyazonosító és kapcsolattartási adatok

Adatkezelés         célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Egészségügyi adatok, az adatlapon szereplő, egészségi állapotra vonatkozó kérdések, vallásra, családi állapotra vonatkozó kérdések

Regisztráció, adatlap felvétele, jelentkezés, önkéntesi megállapodás előkészítése

A Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pontja ( érintett hozzájárulása)

 

A megállapodás létrejötte  esetén: az önkéntes jogviszony megszűnését követő öt évig Ha a megállapodás nem jön létre a regisztráció törléséig adatbázisban történő  készletező  adatkezeléshez hozzájárulás esetén kettő év